Internet

Každý člen spolku může bezplatně využívat přístup k síti internet prostřednictvím infrastruktury sdružení. Podmínky připojení všech členů našeho spolku jsou shodné a závisí pouze na technických možnostech zařízení či bodu, prostřednictvím kterého se do sítě připojují. Skutečně dosahované rychlosti závisí tedy na použité technologii a lokalitě připojení. V případě, že v dosahu člena je realizována novější technologie, může se tento kdykoliv na vlastní náklady a po konzultaci o technickém řešení, na tuto novou technologii přepojit. Klientské zařízení si pořizuje každý člen na své náklady a je jeho majetkem.

Parametry služby internet, určení konkrétní rychlosti s platností od 1.1.2021

RYCHLOST stahování vkládání
Maximální 200* Mb/s 200* Mb/s
Inzerovaná 10 Mb/s 3 Mb/s
Běžně dostupná 8 Mb/s 2 Mb/s
Minimální 3 Mb/s 1 Mb/s
 * jedná se o teoretickou maximální rychlost, kterou lze v síti na jednoho člena dosáhnout, tato rychlost je však mimo technické možnosti většiny spolkem aktuálně používaných bezdrátových zařízení. Spolek je do sítě internet, na rozhraní infrastruktury spolku, připojen plně duplexní symetrickou konektivitou 300Mb/s.

V případě velké trvající nebo velké opakující se odchylky od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat je člen oprávněn uplatnit reklamaci na dohledovém telefonním čísle nebo emailem uvedených v kontaktech spolku. Nahlášení uvedené odchylky je současně považováno za uplatnění reklamace kvality služeb poskytovaných členům ze strany spolku.

Pro tyto účely se za:

  • velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat v případě služby přístupu k internetu v pevném místě považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut
  • velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat v případě služby přístupu k internetu v pevném místě považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.
  • Inzerovaná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jakou poskytovatel služby přístupu k internetu uvádí ve své obchodní komunikaci, včetně reklamy a marketingu, v souvislosti s propagací nabídek služby přístupu k internetu, a jakou označuje službu přístupu k internetu při uzavírání smluvního vztahu s koncovým uživatelem. Hodnota inzerované rychlosti není větší než maximální rychlost. Hodnota inzerované rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kb/s nebo mb/s).
  • Maximální rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, která musí být stanovena realisticky s ohledem na použitou technologii a její přenosové možnosti a s ohledem na konkrétní podmínky nasazení, které jsou pro směr download a upload limitující. Maximální rychlost musí být na dané přípojce či v daném místě připojení reálně dosažitelná s možnou variancí způsobenou prokazatelně pouze fyzikálními vlastnostmi daného koncového bodu. Informace o možné varianci a jejích fyzikálních příčinách obdrží člen při připojování k infrastruktuře sdružení. Hodnota maximální rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kb/s nebo Mb/s). Ověření reálné dosažitelnosti hodnoty maximální rychlosti vychází ze standardu ITU-T Y.1564.

K infrastruktuře spolku se člen připojí teprve až po konzultaci s orgány spolku a výhradně zařízením, doporučeným orgány spolku. Toto zařízení mu bude zdarma nastaveno pro použití v infrastruktuře spolku.

Provoz a připojení k infrastruktuře sdružení jsou upravovány zejména „Provozním řádem počítačové sítě Hrabova.net“ a dále také „Stanovami spolku“. Každý člen by se měl s těmito dokumenty seznámit před připojením k infrastruktuře sdružení.


Scroll to Top